Waardebepalingen uw antiek verkopen, antiek kopen
Antiekexperten.com

De rol van de expert

De rol van de expert

Een expert is een deskundige, die geacht wordt genoeg vakkennis te bezitten opdat op hem beroep gedaan kan worden om onderzoek te doen naar en inlichtingen te verschaffen over een (kunst)voorwerp. De rol van de experts in de huidige kunst- en antiekwereld kan nauwelijks onderschat worden. Gezien de kolossale sommen geld, die gegenereerd worden op de kunstmarkt, is het normaal dat sommige kopers toch enige garantie willen over de authenticiteit van de werken die ze kopen.

Kunstwerken worden immers minder om hun esthetische waarde gekocht en meer en meer om hun financiële waarde. De expert moet zekerheid geven bij zijn investering, liefst met een zo officieel mogelijk ogend certificaat. Het lijkt minder om minder mogelijk om grote werken te verkopen, zonder deze passage bij één of meerdere experts.

Daarom is het verwonderlijk dat dit beroep, een sleutelrol spelende in de kunstwereld, niet wettelijk geregeld is. De functie van expert in kunst en antiek is totaal geen beschermd en erkend beroep. Het adagium zegt: “Est expert qui veut”. In werkelijkheid zijn er heel serieuze experten die hun beroep met veel ernst uitvoeren, maar er zijn er ook veel die uit puur geldgewin handelen en het niet zo nauw nemen met de beroepsdeontologie.

Er zijn natuurlijk wel beroepsverenigingen van experts, zoals de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken, die een reglement hebben waar ieder lid zich moet aan houden en die een zekere kwaliteit nastreven. Zo vinden we in hun reglement bijvoorbeeld:

Elk lid verbindt zich formeel zijn praktijk in alle onpartijdigheid uit te oefenen.

Indien door de eiser een tegensprekelijke expertise aangevraagd wordt dan verbindt de deskundige zich aanwezig te zijn ten einde zijn rapporten en besluiten te verdedigen.

De deskundige die onmogelijk een opdracht kan aanvaarden zal aan zijn verzoeker voorstellen zich te laten vervangen door een collega van zijn specialiteit.

De deskundige schuldig bevonden aan herhaaldelijke grove vergissingen of die kennelijk blijk heeft gegeven onbevoegd te zijn, kan door de sancties, voorzien in artikels 8 en 15 der statuten, getroffen worden.

© Copyright by Antiekexpert Karel Waegemans en 
Axel Poels Hoofdinspecteur van de dienst kunstcriminaliteit van de Federale Politie Brussel