Waardebepalingen antiek verkopen antiek kopen
Antiekexperten.com

Verenigingen van experts

Verenigingen van experts

Er zijn natuurlijk wel beroepsverenigingen van experts, zoals de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken, die een reglement hebben waar ieder lid zich moet aan houden en die een zekere kwaliteit nastreven. 

Zo vinden we in hun reglement bijvoorbeeld:

  1. Elk lid verbindt zich formeel zijn praktijk in alle onpartijdigheid uit te oefenen.
  2. Indien door de eiser een tegensprekelijke expertise aangevraagd wordt dan verbindt de deskundige zich aanwezig te zijn ten einde zijn rapporten en besluiten te verdedigen.
  3. De deskundige die onmogelijk een opdracht kan aanvaarden zal aan zijn verzoeker voorstellen zich te laten vervangen door een collega van zijn specialiteit.
  4. De deskundige schuldig bevonden aan herhaaldelijke grove vergissingen of die kennelijk blijk heeft gegeven onbevoegd te zijn, kan door de sancties, voorzien in artikels 8 en 15 der statuten, getroffen worden.

Daarnaast vinden we in België o.a. ook nog volgende verenigingen van experts:

  • Vlaamse Vereniging van experten in Kunst en Antiquiteiten
  • Belgische kamer der Experten in Stripverhalen
  • Argus vereniging van kunstexperts
  • Onafhankelijke Antiekexperten

Dit is natuurlijk geen limitatieve lijst van “expertenverenigingen” en dat op zich is al veelzeggend. Wij hebben de indruk dat niet alleen iedereen zich “expert” kan noemen, maar dat ook meer en meer “expertenkamers, -groepen, … ” opgericht worden wat enkel maar tot resultaat heeft dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Wij zouden hier dan ook willen pleiten voor een zekere “unificatie” van al deze “expertengroeperingen” onder één koepel, bijvoorbeeld de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken. Dit zou op zich de bestaande toestand al een beetje uitklaren.

© Copyright by Antiekexpert Karel Waegemans en
Axel Poels Hoofdinspecteur van de dienst kunstcriminaliteit van de Federale Politie Brussel