Waardebepalingen uw antiek verkopen, antiek kopen
Antiekexperten.com

Ethische code van de restaurateur

Ethische code van de restaurateur

Er is wel degelijk een ethische code, die dient gerespecteerd te worden door iedere restaurateur.
Hij dient rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

Eerbiediging van de integriteit van het voorwerp

Elk professioneel handelen van een restaurateur wordt gestuurd door onwankelbaar respect voor de esthetische en de historische waarde en voor de fysieke integriteit van het voorwerp. De belangrijkste taak van de restaurateur is dan ook het behoud van het culturele erfgoed, zonder daarbij de functie of de bedoeling van het voorwerp uit het oog te verliezen.

Reversibiliteit

De restaurateur tracht het gebruik van materialen waarvan hij moet weten of vermoeden dat ze niet meer verwijderd kunnen worden of waarvan het verwijderen schade aan het voorwerp kan berokkenen, te vermijden. Hij mijdt het gebruik van technieken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

Geschiktheid en noodzaak van de behandeling

De restaurateur zal geen behandeling van een voorwerp aanbevelen of uitvoeren die niet geschikt is voor onderhoud, conservering of restauratie en die niet het belang van het voorwerp dient. De noodzakelijkheid en de kwaliteit van de behandeling dienen voor de restaurateur van groter belang te zijn dan zijn honorarium en de overige kosten ten laste van de opdrachtgever.

Terughoudendheid bij behandeling

Bij alle werkzaamheden zal de restaurateur een zo groot mogelijke terughoudendheid betrachten. Slechts na zorgvuldig onderzoek, en uiteraard in overleg met de opdrachtgever kunnen restauraties geschieden. Verwijderde en/of vervangen onderdelen zullen de opdrachtgever ter hand gesteld worden.

Kwaliteit

Bij iedere behandeling van een voorwerp, streeft de restaurateur, ongeacht zijn mening over de waarde en de kwaliteit van dat voorwerp, altijd de best mogelijke behandeling na. Hoewel omstandigheden de uitgebreidheid van de behandeling kunnen beperken, mag de kwaliteit hiervan nooit beïnvloed worden door de waarde of de kwaliteit van het voorwerp.

Competentie en mogelijkheden

Het is de verantwoordelijkheid van de restaurateur om alleen die onderzoekingen en handelingen aan een voorwerp te verrichten welke binnen de grenzen van zijn competentie en mogelijkheden liggen.

Permanente zelfeducatie

Het is de verantwoordelijkheid van de restaurateur om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied en om zijn bekwaamheid te blijven verbeteren, zodat hij altijd in staat is de best mogelijke behandeling te geven.

Rapportage

De restaurateur houdt een verslag bij van zijn handelingen en gebruikte materialen zodat in de toekomst geput kan worden uit de opgebouwde documentatie.

 Preventieve conservering

Iedere restaurateur zou eerst moeten zorgen voor preventieve conservering voordat objecten van het culturele erfgoed behandeld worden. Het spreekt vanzelf dat deze ethische code een goede zaak is. Er is echter geen standaardprocedure. De restaurateur zal voortdurend afwegingen moeten maken. Daarbij moet hij er voor zorgen dat onderscheid tussen de gebruikte technieken van de restauraties en de oorspronkelijke technieken en materies moeten herkenbaar zijn.

© Copyright by Antiekexpert Karel Waegemans en
Axel Poels Hoofdinspecteur van de dienst kunstcriminaliteit van de Federale Politie Brussel